5ο Πολυεπιστημονικό Συνέδριο για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου

24 – 25 Σεπτεμβρίου 2021

Αθήνα

Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου

Για τη παρακολούθηση του Συνεδρίου απαιτείται προεγγραφή.

Το Συνέδριο θα μοριοδοτηθεί με μόρια (Credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σας αποσταλεί, σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον έχετε συμπληρώσει το 60% του ωριαίου επιστημονικού προγράμματος και τη φόρμα αξιολόγησης, που μπορείτε να βρείτε δίπλα (δε θα γίνονται δεκτές οι φόρμες που θα συμπληρωθούν πριν τις 24/9/2021 και μετά τις 25/9/2021).

Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS-EACCME, τα μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPDcredits) χορηγούνται σε ιατρούς.

Υβριδική Εκδήλωση